จำหน่าย flow meterจำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหลจำหน่ายโฟลว์มิเตอร์

จำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)

         จัดจำหน่าย-ติดตั้ง เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว (โฟลว์มิเตอร์ Flow Meter) ทุกชนิด เช่น  น้ำ, น้ำเสีย, น้ำมัน, น้ำดิบ, น้ำประปา, แก๊ส, ลม, อากาศ, ไอน้ำ, 

         สารเคมี เป็นต้น

1. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหัน (เทอร์ไบน์ โฟลว์มิเตอร์ Turbine Flow Meter)

2. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง (เพดเดิ้ลเวล โฟลว์มิเตอร์ Paddle Wheel Flow Meter)

3. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเล็คโทรแมคเนติค โฟลว์มิเตอร์ Electro Magnetic Flow Meter)

4. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (อัลตร้าโซนิค โฟลว์มิเตอร์ Ultrasonic Flow Meter)

5. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง (โอวัลเกียร์ โฟลว์มิเตอร์ Oval Gear Flow Meter)

6. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบหมุนวนของของไหล (วอร์เท็กซ์ โฟลว์มิเตอร์ Vortex Flow Meter)

7. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟู้ดเกรด (ฟู้ดเกรด โฟลว์มิเตอร์ Food Grade Flow Meter / Hygienic Flow Meter/ Sanitary Flow Meter)

8. เครื่องมือวัดอัตราการไหลเชิงมวล (โคริโอริส โฟลว์มิเตอร์ Coriolis Mass Flow Meter), (เทอร์มอลแมส โฟลว์มิเตอร์ Thermal Mass Flow Meter)

9. เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก๊สแบบอัลตร้าโซนิค (อัลตร้าโซนิค แก๊ส โฟลว์มิเตอร์ Ultrasonic Gas Flow Meter)

10. เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบลำรางเปิด (Open Channel Flow Meter) 

11. เครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิของของเหลวแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Level Meter) 

12. เครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิของของเหลวและของแข็งแบบเรดาห์ (Radar Level Meter)

13. ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter)

14. ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger)

15. ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow Rate/Total/Batch Controller/Logger)


การเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)

ควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างเพื่อให้เครื่องมือวัดเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

1. รูปแบบของการวัดการไหล 

2. ชนิดและคุณสมบัติของของไหลที่ต้องการวัด

3. ลักษณะการไหลของของไหล 

4. ปริมาณของไหล 

5. อุณหภูมิ 

6. ความดัน เป็นต้น 


การเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลตามชนิดของของไหล (โฟลว์มิเตอร์ Flow Meter)

ควรคำนึงถึงชนิดของของไหลที่ต้องการจะวัด ดังนี้

1. น้ำ - เคมีใส: ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Turbine Flow Meter (เทอร์ไบน์ โฟลว์มิเตอร์), Paddle Wheel Flow Meter (เพดเดิ้ลเวล โฟลว์มิเตอร์), Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลว์มิเตอร์)

2. น้ำ- น้ำเสีย - ของเหลวที่นำไฟฟ้า: ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Electro Magnetic Flow Meter (อีเล็คโทร แมคเนติค โฟลว์มิเตอร์)

3. น้ำ - น้ำมัน - เคมี - น้ำทะเล - แอลกอฮอล์ - และของเหลวอื่นๆที่มีสารปนเปื้อนน้อย: ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลว์มิเตอร์)

4. ลม - แก๊ส - อากาศ - ไอน้ำ: ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Vortex Flow Meter (วอร์เท็กซ์ โฟลว์มิเตอร์)

5. น้ำมันพืช - น้ำมันเตา - น้ำมันเครื่อง -ของเหลวที่มีความหนืดสูง: ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Oval Gear Flow Meter (โอวัลเกียร์ โฟลว์มิเตอร์) , Ultrasonic Flow Meter (อัลตร้าโซนิค โฟลว์มิเตอร์)

6. แก๊สธรรมชาติ เช่น LPG, NGV, CNG : ควรใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis Mass Flow Meter (โคริโอริส โฟลว์มิเตอร์), Thermal Mass Flow Meter (เทอร์มอลแมส โฟลว์มิเตอร์), Turbine Gas Flow Meter (เทอร์ไบน์ แก๊ส โฟลว์มิเตอร์), Roots Gas Flow Meter (รู้ทแก๊ส โฟลว์มิเตอร์) , Vortex Flow Meter (วอร์เท็กซ์ โฟลว์มิเตอร์), Ultrasonic Gas Flow Meter (อัลตร้าโซนิค แก๊ส โฟลว์มิเตอร์) 
เว็บสำเร็จรูป
×